Login Register
 
กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

คลิกที่ เพื่อ Download เอกสาร

เอกสารและคู่มือ
การดำเนินงานควบคุมโรค ภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคแนะนำ
ที่ผ่านการพิจารณารับรอง (พร้อมใช้ทันสถานการณ์) ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
ลำดับ งาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ศูนย์เด็กเล็ก คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
2 EPI ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2556 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
3 EPI มาตรฐานการดำเนินงานด้านคลังและการเก็บรักษาวัคซีน สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
4 EPI แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
5 ด่านควบคุมโรคติดต่อ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ท่าเรือ)” สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
6 ด่านควบคุมโรคติดต่อ แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ท่าอากาศยาน) สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
7 ด่านควบคุมโรคติดต่อ แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (พรมแดน)” สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
8 โรคติดเชื้อใน ร.พ. เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
9 โรคติดเชื้อใน ร.พ. คู่มือปฎิบัติ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
10 โรคติดเชื้อใน ร.พ. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
11 โรคติดต่ออุบัติใหม่ คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ เล่ม 1 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
12 โรคติดต่ออุบัติใหม่ คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ เล่ม 2 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
       
จำนวนผู้เข้าชม 1,423