Login Register
 
กลุ่มโรคติดต่อสัมผัส

คลิกที่           เพื่อ Download เอกสาร

เอกสารและคู่มือ
การดำเนินงานควบคุมโรค ภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคแนะนำ
ผ่านการพิจารณารับรอง (พร้อมใช้ทันสถานการณ์) ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มโรคติดต่อสัมผัส
ลำดับ โรค
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โรคเอดส์ ฯ แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
2 โรคเอดส์ ฯ มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับพนักงานบริการ สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
3 โรคเอดส์ ฯ แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
4 โรคเอดส์ ฯ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
5 โรคเอดส์ ฯ แนวทางการให้การปรึกษาและการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIVแบบทราบผลในวันเดียว สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
6 โรคเอดส์ ฯ ชุดความรู้ “การดูแลรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โรคโดยตรง” (Treatment Literacy) สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
7 วัณโรค แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาวัณโรคในเด็ก สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
8 วัณโรค แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
9 วัณโรค แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนกรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค  สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
10 วัณโรค แนวทางการเร่งรัดการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย  สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
11 วัณโรค หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคม สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
       
จำนวนผู้เข้าชม 847