Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2550

 

- การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนารูปแบบจังหวัด เพื่อปฏิบัติการบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี 2547
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ขับขี่ที่เมาสุราแล้วขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร
- อัตราและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ป่วยเอดส์หลังได้รับยาต้านไวรัสในสถาบันบำราศนราดูร
- วัณโรคกระดูกและข้อในสถาบันบำราศนราดูร
- สภาวะลำไส้เล็กส่วนปลายทะลุจากปฏิกิริยาการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรค
- พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร
- อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีในเขตสาธารณสุขที่ 3
- กระบวนการสื่อสารด้านสุขภาพทางวิทยุชุมชน

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 284 จำนวนผู้เข้าชม 477