Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2550

- ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการรับบริการอดบุหรี่ ของกลุ่มทหารชั้นประทวนในค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- ภาวะติดเชื้อของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
- ผลของการใช้ยาต้านไวรัส GPO-VIR ณ สถาบันบำราศนราดูร
- อัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทวารหนักของชายที่ใช้ทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศชาย
- ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อโดยวิธีการบริหารยาแบบมีพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลสิงห์บุรี
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฤทธิ์ข้างเคียงจากการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตามระบบยามาตรฐานระยะสั้น : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
- ความล่าช้าในการมารับการตรวจและพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค ที่มารักษาในโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
- การศึกษาเทคนิคและประสิทธิภาพของการใช้อุปกรณ์ดัดแปลง LSD (Larval Sucking Duct) ในการดูดถ่ายกำจัดลูกน้ำและตัวโม่งของ ยุงลายออกจากภาชนะเก็บน้ำตามบ้านเรือนการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดภายหลังการผ่าตัดช่องท้องในสถาบันบำราศราดูร

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 285 จำนวนผู้เข้าชม 486