Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2550

- ความปลอดภัย ความทนต่อยา และผลการรักษาระหว่างยาต้านไวรัสสูตรผสม GPO-VIR S30 และสูตรยามาตรฐาน 3 ขนาน Stavudine/Lamivudine/Nevirapine ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
- ผลการรักษาผู้ป่วยกามโรคในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 ในปี พ.ศ. 2549
- ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- การสอบสวนการระบาดของวัณโรคปอดในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOTS) ในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ปี 2545-2549
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการรักษาวัณโรคปอด ในโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
- ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยแบคทีรีเมีย ในโรงพยาบาลสุรินทร์
- การเปลี่ยนกระจกตาในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายแรก: รายงานผู้ป่วย ดรรชนี 2550

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 371 จำนวนผู้เข้าชม 779