Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2551

- การประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์โดยการตรวจระดับน้ำตาลสะสม HemoglobinA1c
- การตรวจติดตามระดับเม็ดเลือดขาว CD4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับยาต้านไวรัส ปี 2547-2549
- ความผิดปกติของการตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูกในสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลปทุมธานี
- ผลการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรครอบที่ 3 พ.ศ. 2549-2550 และแนวโน้มการดื้อยาเปรียบเทียบกับการสำรวจรอบที่ 1 พ.ศ. 2540-2541 และการสำรวจรอบที่ 2 พ.ศ. 2544-2545
- อิทธิพลของความรู้ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส: กรณีศึกษาบ้านขุนห้วย ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
- รูปแบบการลดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดสงขลา
- การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในชุมชน ปี พ.ศ.2548
- มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่จากการเดินทางโดยเครื่องบิน
- การจัดลำดับความสำคัญโรคที่ต้องเฝ้าระวังในภาคใต้

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 468 จำนวนผู้เข้าชม 403