Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2551

- สถานการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ที่มารับการตรวจคัดกรอง ในเขตตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2550
- สถานการณ์รถนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2548
- ผลกระทบของสารหนูต่อสภาวะสุขภาพ: ลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระบาดวิทยาของโรคซิลิโคสิสในประเทศไทย
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของคนไทย ปี 2550
- คลินิกเคลื่อนที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ในหญิงบริการทางเพศจังหวัดภูเก็ต
- การเข้าถึงถุงยางอนามัยผ่านเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ ในประเทศไทย: พัฒนาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน
- พฤติกรรมทางเพศที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2548-2550
- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพ้นสถานภาพการเป็นอาสาสมัครในโครงการศึกษา วัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3 อ.เมือง จ.ระยอง
- ประสิทธิภาพทางคลินิคของยาต้านไวรัสกลุ่ม Protease Inhibitors ในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตร Reverse Transcriptase Inhibitors ที่สถาบันบำราศนราดูร
- การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
- อุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ ในโรงพยาบาลเสนา
- การเปรียบเทียบผลการตอบสนองทางคลินิคและภูมิคุ้มกันระหว่าง สูตรยาต้านไวรัสเอดส์ ที่มี Nevirapine และ Efavirenz เป็นยาพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลปทุมธานี
- การตรวจเอช ไอ วีด้วยความสมัครใจและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการคลินิกผู้ป่วยนอก กลุ่มวัณโรค
- วัณโรคดื้อยาหลายขนานและผลการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550
- ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยโรคเรื้อนหลังรับการผ่าตัดลอกต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมในสถาบันราชประชาสมาสัย
- โรคมือ เท้า ปาก ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศรีสะเกษ พ.ศ. 2549-2551
-แนวโน้มทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อชายแดน

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 499 จำนวนผู้เข้าชม 425