Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2551

- สถานการณ์และมาตรการป้องกันการจมน้ำของเด็กในประเทศไทย
- การประเมินผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2550
- โครงการประเมินผลแผนงานกำจัดโรคซิลิโคสิสระดับชาติ
- การพัฒนาระบบการเตรียมการศึกษาระยะยาวและผลการศึกษา กระบวนการให้บริการตามนโยบายดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
- ศักยภาพของสถานีอนามัยในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เครือข่าย โรงพยาบาลนครปฐม
- เจตคติที่เบี่ยงเบนต่อความรังเกียจกลัวของผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อน ในสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนพระประแดง พ.ศ. 2550
- อัตราการสูญเสียของวัคซีนหัดชนิด multiple dose ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
- การประมาณผลกระทบจากการขยายกลุ่มเป้าหมายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
- โครงการต้นแบบการป้องกันโรคไข้หวัดนกจากไก่เป็ดพื้นบ้าน เพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่กันชนของระบบคอมพาร์ทเมนต์ทาไลเซซั่น
- การประเมินแนวทางเวชปฎิบัติโรคเลปโตสไปโรซิสฉบับปรับปรุง
- การประเมินแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าฉบับปรับปรุง
- ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- การเปรียบเทียบประสิทธิผลการพ่นฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีเดลต้าเมทริน 25% WG (K-O-thrin WDG) และเดลต้ามิทริน 5% WP เพื่อควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดจันทบุรี
- การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในสถาบันบำราศนราดูร

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 469 จำนวนผู้เข้าชม 480