Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2551

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทาง การประเมินแบบสมดุลย์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ปี 2547
- พฤติกรรมการดูแลตนเองและการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- การพัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีอันตราย ในภาคเกษตรกรรม
- การสอบสวนสภาวะการเกิดเยื่อหุ้มปอดหนาจากการสัมผัสแร่ใยหิน โรงงานกระเบื้องกระดาษไทย ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ผลลัพธิ์ค่าสายตาหลังการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยเอดส์
- การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
- อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส
- การประเมินมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสถานบริการสาธารณสุข
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นจังหวัดนครนายก
- ผลกระทบเชิงสังคมจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 3: ข้อมูลเบื้องต้น
- แหล่งข้อมูลที่อาสาสมัครได้รับและมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
- การประเมินความพร้อมของการควบคุมโรคไข้หวัดนกในโรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขที่ 4 พ.ศ. 2548-2549
- ความรุนแรงกับ XYY Syndrome ในเชิงพันธุพฤติกรรม

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 803 จำนวนผู้เข้าชม 667