Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2552

- ความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
- การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย พ.ศ. 2551
- การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้รับประทานยาต้านไวรัส ในประเทศไทย
- มาตรการทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงด้านครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2551
- ระดับคุณภาพงานในคลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2549
- การควบคุมสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- การศึกษาผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซากัดในโรงพยาบาลพระพุทธบาท ปี 2549-2551
- สถานะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ. 2551
- การส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กรณีศึกษาศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 455 จำนวนผู้เข้าชม 654