Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2552

- ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร
- อุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัส HPV ชนิด High-Risk ในสตรีจากโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
- การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของสถานบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดของ UNGASS
- พฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษา ในสถาบันบำราศนราดูร
- ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มของอัตราความชุกและอัตราการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ ที่เป็นจริงในประเทศไทยในระยะเวลา 14 ปี หลังกำจัดโรคเรื้อนสำเร็จ (ปี 2537-2550)
- ความสามารถในการดักยุงของปี๊บดักยุง 4 แบบ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
- การศึกษาการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกของยุงลายในพื้นที่แหล่งแพร่โรค

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 333 จำนวนผู้เข้าชม 514