Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2552

- ราชประชาสมาสัย ๕๐ ปีแห่งการสนองพระราชปณิธาน
- พื้นฐานทางทฤษฎีของแนวคิดการจัดการภาครัฐกับการยกระดับศักยภาพการบริหารในหน่วยงานควบคุมโรค
- บทบาทของโรงพยาบาลในการสนับสนุนโครงการบริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ สถาบันบำราศนราดูร
- การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โรคปอดบวมในเด็ก
- การศึกษาความไวต่อสารทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลายบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร
- ความคงทนของทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1 % ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน ในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
- การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) ในกลุ่มทหารประจำการ ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน - 28ธันวาคม 2550

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 411 จำนวนผู้เข้าชม 621