Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2552

- สภาพและปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว
- พฤติกรรมการดูแลตนเองและการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกำแพงเพชร
- การสำรวจข้อมูลสุขภาพผู้ใช้แรงงานกลุ่มก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ. 2552
- การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในประเทศไทย ปี 2552
- ตัวแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
- ภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้สมองอักเสบเจอีในประชากรไทย

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 381 จำนวนผู้เข้าชม 461