Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2553

- การประเมินคุณภาพการจัดบริการลดโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรนำเข้าลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2551
- การบาดเจ็บจากภัยสึนามิ จังหวัดพังงา
- การประเมินสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในภาคใต้
- นโยบายกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องเอดส์และเพศศึกษา
- ทัศนคติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ประสิทธิผลนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคต่อแผนงานวัณโรคแห่งชาติ
- การพัฒนารูปแบบการควบคุมสถานการณ์การดื้อยาวัณโรคหลายขนาน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- รูปแบบการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กอำเภอเมือง ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 377 จำนวนผู้เข้าชม 455