Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553

- การประเมินผลกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ของบุคลากรกรมควบคุมโรค
- การเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงระหว่างผู้ป่วยเบาหวานมีแผลที่เท้ากับ ผู้ป่วยเบาหวานไม่มีแผลที่เท้าในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
- การคัดกรองและควบคุมวัณโรคในเรือนจำจังหวัดแพร่
- การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดตรัง
- ประสิทธิผลการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเจ้าหน้าที่รับค่าตอบแทนรายเดือน
- ภาวะ Low Bone Turnover ในผู้ป่วย Postmenopausal Osteoporosis ที่ได้รับยากลุ่ม Bisphosphonates
- ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย Necrotizing fasciitis โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 789 จำนวนผู้เข้าชม 460