Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2553

- การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
- ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในโรงพยาบาลวานรนิวาส ในปี พ.ศ.2551-2552
- การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ความไวของแบบคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
- การศึกษาความชุก ช่วงเวลาหากินและความไวของยุงก้นปล่องต่อสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ในจังหวัดราชบุรี
- อุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551-2552
- การศึกษาพัฒนาชุดทดสอบ Staphylococcus aureus ในน้ำและน้ำแข็ง
- อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรควัคซีนรวมหัด หัดเยอรมันและคางทูม ในบุคลากรโรงพยาบาลศรีสะเกษ ธันวาคม 2552

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 514 จำนวนผู้เข้าชม 612