Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554

- การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานีอนามัยสำหรับแรงงานนอกระบบ
- แนวโน้มความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ เอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดภูเก็ต ปี 2548 - 2553
- ปัจจัยทางประชากร ระยะการดำเนินของโรคกับ การรับประทานยาต้านไวรัสสม่ำเสมอของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
- ประสิทธิผลของชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ ชนิดที่ตรวจหาทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการสร้างพลัง ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ที่มีต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
- ลักษณะทางระบาดวิทยา อาการทางคลินิกและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
- รายงานผู้ป่วย 1 ราย: Mucous Membrane Pemphig
-การรักษาและการจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีภาวะเห่อชนิดที่ 1

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 804 จำนวนผู้เข้าชม 523