Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554

- ภาวะสุขภาพของประชาชนที่สัมผัสขี้เถ้าจากการเผาไหม้ถ่านหิน รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
- วัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2549-2553
- การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประเทศไทย 2553
- รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชายธง จังหวัดนครสวรรค์
- การวางแผนครอบครัวของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในสถาบันบำราศนราดูร
- ประสิทธิผลกระบวนการตลาดเชิงสังคมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์
- การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
- รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดกำแพงเพชร
- ประสิทธิภาพของสารเคมีต่อการควบคุมยุงลายในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 352 จำนวนผู้เข้าชม 503