Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555

- การศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค
- ระดับ Hemeoxygenase-1 ในเลือดคนงานที่สัมผัสซิลิกาจากการทำงาน ในโรงโม่หินเขตภาคเหนือตอนบน
- การพัฒนารูปแบบการทำงานเชิงรุกในกลุ่มพนักงานบริการหญิง
- ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
- พฤติกรรมการล้างมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
- ความรู้และทัศนคติในการวางแผนครอบครัวของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สถาบันบำราศนราดูร
- ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
- ความเหมาะสมของการใช้วัคซีนในสถานการณ์อุทกภัย

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 1,119 จำนวนผู้เข้าชม 478