Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555

- การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ปี 2553-2554
- การประเมินความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพกับปริมาณสารทำละลายอินทรีย์ในเลือดของพนักงานโรงงานประดิษฐ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่
- การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และประสิทธิผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง
- ประสิทธิผลของมาตรการแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา ตามนโยบายลดอันตรายในผู้ใช้ยาเสพติดในการลดอัตราการติดเชื้อ HIV
- การวัดคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ประเทศไทย
- การเปลี่ยนแปลงผลทดสอบทุเบอร์คุลินทางผิวหนัง ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันบำราศนราดูร
- การเปลี่ยนแปลงผลการตรวจเชื้อจากรอยโรคผิวหนังผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ชนิดเชื้อมาก หลังรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดผสม ครบ 1 ปี และ 2 ปี
- การระบาดของโรคติดเชื้อสเตรปโต คอกคัส อีไคว ในจังหวัดลำปาง ปี 2554
- ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 333 จำนวนผู้เข้าชม 469