Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

- พฤติกรรมเสี่ยงร่วมสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทย ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดอ่างทอง
- การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณี 7 ชุมชนนำร่อง และ 1 เครือข่าย
- การพัฒนาให้เกิดความภาคภูมิใจ และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา
- สูตรยาต้านวัณโรคหลังผู้ป่วยเกิดภาวะตับอักเสบระหว่างรักษาวัณโรคในสถาบันบำราศนราดูร ปี 2548-2552
- การศึกษาการติดเชื้อวัณโรคบริเวณกระดูกที่สถาบันบำราศนราดูร
- ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา และทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
- การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน
- บทเรียนของคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ภายใต้ระบบการจัดการภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย 2554

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 569 จำนวนผู้เข้าชม 515