Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

- ความชุกและปัจจุยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร
- การป้องกันควบคุมโรคชายแดนนไทย - เมียนมาร์โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการประกอบอาชีพคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
- การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สู่ชุมชนทั่วไป
- ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
- การตรวจหาพยาธิโปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉายโอกาศจากอุจจาระผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ด้วย simple smear technique, formaiin ethyl acetate concentration technique และ parasep faecal parasite concentration technique
- การประเมินผลการพัฒนากฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ 2548 ในจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี
- การประเมินผลการดำเนินนโยบายมาตรการควบคุมโรคชิคุนกุนยาสู่การปฎิบัติในชุมชน กรณีศึกษา : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา
- การประเมินกระบวนการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2556

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 361 จำนวนผู้เข้าชม 628