Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557

- สารตะกั่ว ผลกระทบต่อสุขภาพจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนตำบลซอ อำเภอนราธิวาส จังหวัดสกลนคร
- สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฎิบัติงานแผนกเครื่องปั่นดินเผาในศูนย์ศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
- การศึกษาความชุกโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในสัตว์ฟันแกะหลังกาวะอุทกภัย ปี 2554
- ประเมินผลการดำเนินงานโรคเรื้อนในพื้นที่ความชุกโรคต่ำตามแนวทางองค์การอนามัยโลกในพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานโรงงานผลิตอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางทะเลในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ 2553 - 2554
- ไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลปทุมธานี
- ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 291 จำนวนผู้เข้าชม 718