Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2557

- การศึกษาคุณภาพถุงยางอนามัยที่ใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นประเภทต่างๆ
- การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคหัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ. 2556
- การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก
- การสำรวจเชื้อไข้หวัดนกชนิดH5N1 ในไก่ชนและคนเลี้ยงไก่ชน จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ปี 2557
- ปัจจัยคาดการณ์ที่สัมพันธ์กับการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ในช่วงเวลาไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2555-2557 ในประเทศไทย
- ค่าระดับ ILI (Influenza-Like-Illness) ที่เหมาะสมในการตรวจจับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และการเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
- ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาต่อการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกาย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- การรับรู้ประโยชน์ อุปสรรค และสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลขามทะเลสอ

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 235 จำนวนผู้เข้าชม 669