Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2558

 

- การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
- การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควันของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
- การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นซิลิกา ระดับ Heme Oxygenase-1 ในเลือด กับการเกิดโรคซิลิโคสิส
- การศึกษาค่าเฉลี่ยของระดับเอ็นไซม์ Heme Oxygenese-1 ในเลือดของประชาชนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อฝุ่นซิลิกา จังหวัดพะเยา
- ความชุกของผู้ป่วยจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลกระบี่ ปี พ.ศ. 2553-2556 และองค์ความรู้ใหม่เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
- การสำรวจทางกีฏวิทยายุงพาหะนำโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่รอยโรค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- การพัฒนารูปแบบการป้องกันการระบาดของโรคมาลาเรียในจังหวัดกาฬสินธุ์
- ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในปี 2556
- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน (e-learning) เรื่อง อหิวาตกโรค

 

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 914 จำนวนผู้เข้าชม 1,058