Login Register
 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมควบคุมโรค
เตรียมการจัดตั้งจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรค
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 
 เขียนประวัติศาสตร์ด้วยมือเรา : การศึกษาและออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบสามัญ โดย อาจารย์ธวัช มณีผ่อง 
จำนวนผู้เข้าชม 727