Login Register
 
ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน รุ่นที่ 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Knowledge Heritage) ของหน่วยงาน

รุ่นที่ 1

 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์  ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
 
 
 รายละเอียดโครงการ 
 กำหนดการ รุ่นที่ 1    
 แบบตอบรับ รุ่นที่ 1   
 รายงานสรุปโครงการฯ (21 กรกฏาคม 57) 
 

หน่วยงาน

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ

เล่มความรู้
สำนักโรคติดต่อทั่วไป การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน


สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์ พารักษา                         

 

สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด้านเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (IDU)

คุณวิภา ภาวนาภรณ์

 

สำนักวัณโรค เทคนิคการจูงใจให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย

คุณมัลลิกา ชลาสนธิ

 

สำนักระบาดวิทยา ทำงานระบาดวิทยาอย่างไรให้ HAPPY & WORK

นายแพทย์คำนาณ อึ่งชูศักดิ์

 

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เทคนิคการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่

คุณจิตรา ธีรางกูร

 

กองการเจ้าหน้าที่ การกำหนดตำแหน่ง

คุณยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

 

สำนังานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อปฎิบัติงานเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับพื้นที่

คุณอิทธิเดช ไชยชนะ

 

สำนักจัดการความรู้ การจัดทำคำรับรองฯ & การถ่ายทอดตัวชี้วัด

คุณเพียงใจ ศรีเพช็ร

 

 
หมายเหตุ : เล่มความรู้ ยังเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งได้มาจากการ workshop ในห้องประชุม
 
จำนวนผู้เข้าชม 576