Login Register
 
ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน รุ่นที่ 4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานสคร.(Knowledge Heritage)ปี 2558

รุ่นที่ 4: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สคร.5,6,7

         
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวิวิช  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
         
         
   รายละเอียดโครงการ      
   กำหนดการ รุ่นที่ 4      
         
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
         
  หัวข้อความรู้ ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ เล่มความรู้
 workshop
เล่มสมบูรณ์
         
  เทคนิคการบริหารจัดการการเงินและบัญชี คุณพัชรา สายอร่าม  
         
  เทคนิคสนับสนุนการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉิน คุณนันท์ ฉัตรพรมราช  
         
         
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
         
  หัวข้อความรู้ ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ เล่มความรู้
 workshop 
เล่มสมบูรณ์
         
  การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ดร.เกสร แถวโนนงิ้ว   
         
  การพัฒนาโครงร่างวิจัยให้มีคุณภาพ ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์
         
  เทคนิคการเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลที่ถูกต้อง คุณบุญทนากร พรมภักดี
         
  ทักษะการสำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ คุณพิเชษฐ โฉมเฉลา
         
  ทักษะการสอบสวนโรคอย่างมีคุณภาพ คุณกิตติพิชญ์ จันที
         
         
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 
  หัวข้อความรู้ ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ เล่มความรู้
 workshop 
เล่มสมบูรณ์
         
  ทักษะการดูแลรักษา และเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณศุภศรัย สง่าวงศ์    
         
  ประสบการณ์การควบคุมไข้มาลาเรียระบาด พื้นที่ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ปี2555 คุณสมบูรณ์ เถาว์พันธ์   
         
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุลคล (Individual Scorecard) คุณสุชญา สีหะวงษ์   
         
  เทคนิคการตรวจหนอนพยาธิ คุณพิจารณ์ บุตราช   
         
  หมายเหตุ : เล่มความรู้ ยังเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งได้มาจากการ workshop ในห้องประชุม      
         
จำนวนผู้เข้าชม 1,143