Login Register
 
ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน รุ่นที่ 5

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานสคร.(Knowledge Heritage)ปี 2558
รุ่นที่ 5: (ภาคเหนือ : สคร.8,9,10)

         
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
         
         
   รายละเอียดโครงการ      
   กำหนดการ รุ่นที่ 5      
         
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
         
  หัวข้อความรู้ ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ เล่มความรู้
workshop 
เล่มสมบูรณ์
         
  การดำเนินงานควบคุมโรคมาลาเรียในชุมชน (งานพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้าง) คุณฉัตร ชิดท่วม   
         
  การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  คุณอวยชัย แว่นแก้ว   
         
  แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (การใช้สารเคมีในการเกษตร) คุณกัมปนาท นิยะโมสถ   
         
  เทคนิคการติดตามประเมินผลงานโรคไม่ติดต่อ คุณสำราญ สิริภคมงคล
คุณมานพ แช่มสนิท                      
 
         
         
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
         
  หัวข้อความรู้ ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ เล่มความรู้
workshop 
เล่มสมบูรณ์
         
  เรียนลัดสอบสวนโรค คุณพัชรา ศรีดุรงคธรรม    
         
  เทคนิคการขับเคลื่อน SOP ในองค์กรของผู้จัดการคุณภาพ (QMR) คุณวิรัช ประวันเตา   
         
  การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ   
         
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการป้องกันควบคุมโรค คุณทวีศักดิ์ ทองบู่   
         
         
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
         
  หัวข้อความรู้ ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ เล่มความรู้
workshop 
เล่มสมบูรณ์
         
  การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณพัชรา ศรีดุรงคธรรม   
         
  การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ คุณวิรัช ประวันเตา   
         
  การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ   
         
  การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวีธีตกลงราคา คุณทวีศักดิ์ ทองบู่       
         
  หมายเหตุ : เล่มความรู้ ยังเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งได้มาจากการ workshop ในห้องประชุม      
         
จำนวนผู้เข้าชม 972