Login Register
 
ประวัติศาสตร์..พัฒนาการและก้าวต่อไป...ของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง ประวัติศาสตร์..พัฒนาการและก้าวต่อไป...ของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

“ทีม SRRT จากยุคบุคเบิก...ขยายไกลไปสู่อาเซียน”

 
วันที่ 10 เมษายน  2558  เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
ณ ห้องประชุมประเมนจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค
 
โดยผู้รู้
1.นายแพทย์คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์   นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค
2.นายวันชัย  อาจเขียน    นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิฯ
3.นางสาวนิภาพรรณ  สฤษดิ์อภิรักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
ดำเนินการอภิปราย โดย
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล  ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้


 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  
 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 
 
 

    

   

 

 *** เชื่อมต่อผ่าน VDO Conference ถึง สคร. ทุกแห่ง
 
จำนวนผู้เข้าชม 437