Login Register
 
ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการงานควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย (ภาค 1)

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการงานควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย (ภาค 1)

 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 
ณ ห้องประชุมประเมนจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค
 
โดยผู้รู้
1.นพ.สราวุธ  สุวัณณทัพพะ    ที่ปรึกษาสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
2.ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล    ผอ.สคร. 12 จังหวัดสงขลา
 


 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  
 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 
 
 

    

   

 

 *** เชื่อมต่อผ่าน VDO Conference ถึง สคร. ทุกแห่ง
 

 

จำนวนผู้เข้าชม 499