Login Register
 
ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการงานควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย (ภาค 2)

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการงานควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย (ภาค 2)

 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558  เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
ณ ห้องประชุมประเมนจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค
 
โดยผู้รู้
1.นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร     อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2.นายศิริชัย พรรณธนะ    อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 


 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  
 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 
 
 

       

 

 *** เชื่อมต่อผ่าน VDO Conference ถึง สคร. ทุกแห่ง
 
จำนวนผู้เข้าชม 697