Login Register
 
กามโรค: จากอดีตที่ลือลั่น…สู่ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง กามโรค: จากอดีตที่ลือลั่น…สู่ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

 
วันที่ 26 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 - 12.00 น
 
ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร
 
โดยผู้รู้
1.นายแพทย์วิวัฒน์  โรจนพิทยากร    ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ รพ.รามาธิบดี
2.นายแพทย์อนุพงศ์  ชิตวรากร    อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ
 


 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  
 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 
 
 
 
 
 
 *** เชื่อมต่อผ่าน VDO Conference ถึง สคร. ทุกแห่ง
 
จำนวนผู้เข้าชม 579