Login Register
 
ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

 
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 - 12.00 น
 
ณ ห้องประชุมประเมนจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค
 
โดยผู้รู้
1.นายแพทย์มงคล ณ สงขลา    อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2.ดร.นายแพทย์บัณฑิต  ศรไพศาล    ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.
3.เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี    ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
4.นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล    ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ถอดเทปคำบรรยาย 


 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  
 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 
 
 
 
 *** เชื่อมต่อผ่าน VDO Conference ถึง สคร. ทุกแห่ง
 
จำนวนผู้เข้าชม 486