Login Register
 
ภาพถ่ายฝึกปฎิบัติลงภาคสนาม : "การเขียนงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ด้านป้องกันควบคุมโรคและการถ่ายภาพ" เพื่อเตรียมการจัดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ด้านป้องกันควบคุมโรคและการถ่ายภาพ"  

เพื่อเตรียมการจัดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

 กำหนดการ

 เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์เชาวรัตน์ จิตต์ว่องไว : นักวิชาการอิสระด้านการถ่ายภาพ 

ภาพถ่ายฝึกปฎิบัติลงภาคสนาม ของผู้เข้าอบรม 

 

จำนวนผู้เข้าชม 1,355