Login Register
 
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9
โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT Conference Center จังหวัดปทุมธานี

 

 ทำเนียบรุ่น "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 

 


 เอกสารประกอบการอบรม update 28 กพ. 60 

 


 

 หนังสือเชิญประชุม 

 โครงการ update 17 มีค.60 

 กำหนดการ update 16 มีค.60 

 ใบสมัคร (เฉพาะบุคลากรในกรมฯ) update 5 มค.60 

 แผนที่การเดินทาง 

 


  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 


 

  


 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

 กำหนดการ 

 กล่าวรายงาน โดย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 

 กล่าวเปิดงาน โดย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 

 การขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม 

 หมวดที่ 1 : ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 

 หมวดที่ 2 : การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และ งานตามภารกิจหลัก 

 Home Room ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัย 

 หมวดที่ 3 : การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม 

 ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกใน กลุ่ม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

  


 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

 กำหนดการ 

 Home Room ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัย 

 หมวดที่ 4 : การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (4.1, 4.2, 4.3) 

 หมวดที่ 4 : การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (4.4, 4.5) 

 Home Room ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัย 

 หมวดที่ 4 : การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (4.4, 4.5) ต่อ 

 หมวดที่ 4 : การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (4.6) 

 ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม 

 


 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 กำหนดการ 

 Home Room ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัย 

 หมวดที่ 4 : การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (4.7) 

 หมวดที่ 5 : การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย 

  


 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 กำหนดการ 

 Home Room ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัย 

 หมวดที่ 6 : หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย 

 ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม (Part 1) 

 ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม (Part 2)

 


 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 กำหนดการ 

 ภาคปฏิบัติ นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และบูรณาการความรู้การสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม (Part 1) 

 ภาคปฏิบัติ นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และบูรณาการความรู้การสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม (Part 2) 

 พิธีปิด สรุปประเมินผล และมอบวุฒิบัตร 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 2,486