Login Register
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Economic Evaluation Workshop”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Economic Evaluation Workshop”

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559

ณ ห้อง Peridot 3 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

 

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

 บรรยายเรื่อง Economic evaluation 

โดย ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

 บรรยายเรื่อง การพัฒนา proposal 

โดย ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

 บรรยายเรื่อง Statistical considerations in economic evaluation 

โดย ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ : ภาควิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559

 บรรยายเรื่อง HRQoL (การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ) 

โดย ผศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 บรรยายเรื่อง Decision mode

โดย ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกรสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559

 บรรยายเรื่อง Sensitivity analysis 

โดย ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกรสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

 บรรยายเรื่อง Results presentation 

โดย ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกรสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

 บรรยายเรื่อง Value of information 

โดย ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกรสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 806