Login Register
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาและถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบการวิจัย การจัดการความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และการรับรองมาตรฐานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค และของประเทศ

  2. ขับเคลื่อน เสริมสร้างความร่วมมือ และดำเนินการเพื่อเพิ่มการวิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม และรับรองมาตรฐาน ให้การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนงานวิจัย และการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรคให้มีความชัดเจน เป็นเอกภาพ มีการบูรณาการแผนและประสานงานกับหน่วยงานวิจัยอื่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งระดมทุนและบริหารจัดการทุน

  4. กำหนดแนวทาง และส่งเสริมการนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจเชิงนโยบาย การกำหนดมาตรการ การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการประเมินผลสำเร็จ ความคุ้มค่า คุ้มทุน โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์

  5. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

  6. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การจัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม สำหรับทีมนักวิจัย และผู้สนับสนุนนักวิจัย

  7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยง ครอบคลุมและใช้ประโยชน์ได้สะดวก

  8. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ และเร่งรัดพัฒนาศักยภาพของสถาบันฯ ให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

  9. ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานภาพรวมของงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรค และการใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

 

ปุ่มยุทธสาตร์ กลยุทธ์ และผลผลิด

จำนวนผู้เข้าชม 3,416