Login Register
 
วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ไก่)

รุ่นที่ ๑๔ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 


 

 ทำเนียบรุ่น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 


 

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 


 

 โครงการ 

 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 กำหนดการ 20 มีค.60 

 ใบสมัคร 

 หนังสือเชิญสำหรับบุคลากรกรมควบคุมโรค 

    (บุคลากรกรมควบคุมโรคเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ จากสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค)

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 1,551