Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560

  • - การดำเนินยุทธศาสตร์การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เพื่อการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย
  • - สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยภาคเกษตรกรรมในรัฐอิสราเอล
  • - การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
  • - ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด
  • - การสอบสวนภาวะขาดวิตามินบี 1 ในกลุ่มลูกเรือประมง จังหวัดระนอง มกราคม 2559
  • - การประเมินสภาพแวดล้อมภายในร้านรับซื้อของเก่าโดยพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับขยะ และประชาชนที่อาศัยในบริเวณข้างเคียงร้านรับซื้อของเก่าตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • - การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ในสถาบันบำราศนราดูร ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วยบริการปีงบประมาณ 2558
  • - การประเมินผลการตราและบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557
  • - การประเมินโครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ในช่วงแผนยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2555-2557
  • - โปรแกรมระบบงานบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ
Download จำนวนดาวน์โหลด 1,381 จำนวนผู้เข้าชม 1,688