Login Register
 
วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560

  • - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลย้อมเสมหะหลังระยะเข้มข้นยังพบเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  • - การประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปี 2556
  • - ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ : การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ปี 2553-2557
  • - ภาระทางสุขภาพจากการบาดเจ็บในผู้ประกอบอาชีพ
  • - การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในเมืองชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม
  • - ผลการรักษาของผู้เข้าโครงการการปรับปรุงการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย
  • - ผลสำเร็จของระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน
  • - รูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน โดยมาตรการด่านชุมชน จังหวัดขอนแก่น ปี 2559
  • - ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • - รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการกับโรคระบาดอย่างมีส่วนร่วมของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

Download จำนวนดาวน์โหลด 787 จำนวนผู้เข้าชม 1,943