Login Register
 
แจ้งกระบวนการสืบค้นเอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและโครงการวิชาการ กรมควบคุมโรค

        กรมควบคุมโรค มีภารกิจสำคัญในดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิชาการต่างๆ เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้จากการวิจัยและการดำเนินโครงการวิชาการมาใช้เป็นมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในแผนงานป้องกันควบคุม กำจัด กวาดล้าง และยุติปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสุขภาพของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ดำเนินโครงการจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การสืบค้น รวบรวม และทบทวนความรู้จากเอกสารทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ ที่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทั้งที่ตีพิมพ์ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผ่านมานักวิจัยและนักวิชาการผู้ดำเนินโครงการวิชาการยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง เนื่องจากวารสารวิชาการต่างๆ มักกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ ฉบับเต็ม หรือ นักวิจัยและนักวิชาการผู้ดำเนินโครงการวิชาการไม่ทราบแหล่งสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การสืบค้น รวบรวม และทบทวนองค์ความรู้ล่าสุดเกิดขึ้นน้อย ทำให้งานวิจัยหรือโครงการวิชาการมีข้อจำกัดเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น เสนองานวิจัยหรือโครงการวิชาการที่ซ้ำซ้อน หรือไม่ได้สร้างความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น ข้อจำกัดเหล่านี้ ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานวิจัย และการดำเนินโครงการวิชาการของกรมควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง

 

 การสนับสนุนการสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (แบบฟอร์ม สอว.2) (PDF)

 

 คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน (PDF)

 

 แบบฟอร์ม สอว.2 (Words)

จำนวนผู้เข้าชม 1,689