Login Register
 
ทุนวิจัย วช. (ผ่านระบบ NRMS)
 

 เมนู


ระเบียบ หลักเกณฑ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

 

           ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :NRMS)

           เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาเพื่อใช้บริหารจัดการโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงบประมาณ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และแหล่งทุนอื่นๆ ซึ่งระบบ NRMS จะประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Researcher) โดยระบบฐานข้อมูลนักวิจัยนี้จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (Thai National Research Repository, TNRR) เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นและค้นคืนข้อมูลวิจัย (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th)

 

การส่งข้อเสนอการวิจัย

  1. กรมควบคุมโรคกำหนดกรอบแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
  2. ผู้จัดการแผนบูรณาการฯ ร่วมกับนักวิจัยดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการฯ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด และรวบรวมส่งสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
  3. สวคร. เสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
  4. นักวิจัยปรับแก้ไขโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
  5. ผู้ประสานระดับหน่วยงาน และผู้วิจัย ดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ในระบบ NRMS
  6. สวคร. ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำเป็นแผนบูรณาการฯ ภาพรวมกรม ส่งให้ วช. และกองแผน Time line การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมควบคุมโรค  

 

การดำเนินการ

กิจกรรม แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 1. การยื่นข้อเสนอการวิจัย

  การเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

•  แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562
•  แบบเสนอโครงการวิจัย
•  แบบเสนอแผนงานวิจัย
•  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) (กรณี เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) 
•  แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 
•  แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 

ภาคผนวก (แบบฟอร์มอื่นๆ และคำอธิบายเพิ่มเติม)
•  ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

•  ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
•  ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 
•  ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
•  ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
•  ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์  
•  ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 
•  ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 

 2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

•  แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 
•  แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 

 3. การรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย

•  แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณวรรณิภา, คุณกุลธิดา (ผู้ประสานระดับกรม)

โทรศัพท์ 02-5903149 E-mail: planiremddc@hotmail.com

รายชื่อผู้ประสานระดับหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 สวคร.ร่วมกับ วช. จะดำเนินการจัดอบรมผู้ประสานระบบ NRMS ระดับหน่วยงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 6,013