Login Register
 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารกรมควบคุมโรค

เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้บริหารกรมควบคุมโรค ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันควบคุมโรค เช่น นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ธีระ รามสูตร อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นต้น

 

  

1 ปี กับบทบาทผู้นำในกรมควบคุมโรค

นายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


     
 

การจัดการความรู้

โดย พญ.อัจฉรา เชาวะวณิช

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมายและเข้าใจความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ แนวคิดสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงเข้าใจกระบวนการการบริหารจัดการความรู้ สำหรับประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

     
   

การควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง และทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนทราบรายละเอียดในการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดอัตราการเกิดของโรค

     
   

แผนยุทธศาสตร์ไข้หวัดนก

โดย นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคไข้หวัดนก และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ไข้หวัดนกเพื่อเป็นแนวทาง และแบบอย่างที่ดีในการทำงานต่อไป

     
   

วัคซีนตับอักเสบ B

โดย นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนตับอักเสบบี และศึกษาประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรคและการแก้ไข รวมถึงเคล็ดลับความสำเร็จและคำแนะนำสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

     
   

โรคเท้าช้าง

โดย นพ.สราวุธ สุวัณณทัพพะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเท้าช้าง และโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง อีกประการหนึ่ง คือ การศึกษาประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรค และการแก้ไข รวมถึงเคล็ดลับความสำเร็จและคำแนะนำจากการทำโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

     
   

ประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยวัคซีนเอดส์

โดย นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการวิจัยวัคซีนเอดส์ ทั้งในด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา เคล็ดลับที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำดีๆ ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

     
   

การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน

โดย นพ.กิตติ กิตติอำพน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน ทั้งในเรื่องของข้อมูลโรคเรื้อน การควบคุมโรคเรื้อน การรักษา รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรคและการแก้ปัญหา เคล็ดลับที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำดีๆ ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

     
   

การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา

โดย นพ.ประยูร กุนาศล และ นพ.สุชาติ เจตนเสน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา เคล็ดลับความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

     
   

ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคเรื้อน

โดย นพ.ธีระ รามสูต

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำยุทธศาสตร์ การกำจัดโรคเรื้อน ทั้งในด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา เคล็ดลับที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำดีๆ ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

     
   

เคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารราชการ

โดย นพ.ธวัช สุนทราจารย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารราชการ และศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเก็บข้อมูล และคำแนะนำ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 782