Login Register
 
หมวดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักวิจัย
   การพัฒนางาน พัฒนาคน บรรลุผล GCD 2009
     
   รูปแบบและวิธีทำ R2R

 

     
   

แนวคิดและวิธีวิทยาการถอดบทเรียน

     
   

การอบรมนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการโดยอาศัยการสำรวจ (Health Survey)

โดย ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์ 
สุวิมล แทนพระเดช

     
   

 

บทเรียน Disability-Adjusted Life Tear (DALY)

โดย นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

     
 

 

การอบรมพัฒนาหัวหน้าโครงการวิจัย ปี 2552

โดย นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม

     
   

การอบรมนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการโดยอาศัยการสำรวจ (Health Survey)

โดย ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์ 
สุวิมล แทนพระเดช

     
   

การเพิ่มคุณภาพบทความทางวิชาการและการเขียนเอกสารอ้างอิง

โดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

จำนวนผู้เข้าชม 753