Login Register
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)" ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)” ครั้งที่ 2

 (การอบรมหลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย)

วันที่ 1214 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม Basil ชั้น 3 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

วิทยากรโดย

1.ดร.สาริณี แก้วสว่าง 

2.ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์

3.ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

4.ผศ.พิเศษ นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

5.ดร.นิภาพร ลครวงศ์ 

 


 เอกสารประกอบการอบรม 

 

 ภาพกิจกรรม 

 


 

 

จำนวนผู้เข้าชม 871