Login Register
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ประมวลกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน

(Systematic Review and Meta-Analysis)”

ครั้งที่ 3 2561

 

ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561

โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

โดย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Cochrane Thailand

วิทยากรโดย

1. ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส

2. ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม

 


เอกสารประกอบการอบรม 

 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 757