Login Register
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานบทความทางวิชาการ (Manuscript Writing)” โดย สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

ประมวลกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนรายงานบทความทางวิชาการ” 

“(Manuscript Writing)”

ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

 

โดย สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากรโดย

1. ผศ.ดร.เริงฤดี  มณีภัคธร

2. อาจารย์ ร.ต.ท. (หญิง) ดร.จุฑามาส ทองสองสี

 


เอกสารประกอบการอบรม 

 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 722