Login Register
 
มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยศึกษาการควบคุมโรค
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค
 
 
วัตถุประสงค์
 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยการประเมินเทคโนโลยี การจัดการความรู้ และกิจกรรม ด้านวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบาย มาตรการ และมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย

3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาวิจัย การประเมินเทคโนโลยี การจัดการความรู้ รวมถึงการพัฒนานโยบาย มาตรการ และมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

5. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

6. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ ในการ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 
 
เป้าหมาย
 

1. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่องานวิจัย การจัดการความรู้ และกิจกรรมด้านวิชาการ

2. เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย และการจัดการความรู้

3. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการได้เผยแพร่ และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 
 
คณะกรรมการ
 

นายอำนวย กาจีนะ ประธานกรรมการ

นายสุเทพ เพชรมาก รองประธานกรรมการ

นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข กรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ

นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

 
 
ช่องทางการบริจาค
 

ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี 142-0-22200-7

 

บริจาคโดยตรงได้ที่

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 
 
ติดต่อเรา
 

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2590 3251-3

แฟกซ์ 0 2590 3251-3 ต่อ 16, 0 2965 9610

เว็บไซต์ http://irem.ddc.moph.go.th

 
 
ดาวน์โหลดแผ่นพับ
 
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค
 
 แผนที่

แผนที่ สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

 

Google Map

จำนวนผู้เข้าชม 3,470