Login Register
 
ทุนปริญญาเอก คปก.
 

 


 

 

                    ตามที่กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค มูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ประเภททุนความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ โดยในระหว่างศึกษาต่อนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ใช้เวลาทำวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยด้วยโจทย์วิจัยที่กรมควบคุมโรคเห็นชอบ นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยระยะสั้น (6-12 เดือน) กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ รายละเอียดทุนตามเวปไซต์ http://rgj.trf.or.th/rgjgov นั้น

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตรงตามความต้องการของกรมควบคุมโรค จึงขอให้หน่วยงานตอบแบบสำรวจ ดังนี้

                    1.รายชื่อข้าราชการที่มีความประสงค์ขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่างปีงบประมาณ 2563 – 2567 พร้อมหัวข้อวิจัย หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ (โดยใช้แบบสำรวจตามเอกสารแนบ 1 ดาวน์โหลดได้ที่ https://joo.gl/Dn49)

                    2.หัวข้อวิจัย รายนามอาจารย์ พร้อมชื่อหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทำวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เพิ่มเติมจากข้อ 1 (โดยใช้แบบสำรวจตามเอกสารแนบ 2 ดาวน์โหลดได้ที่ https://joo.gl/WqUHhdt)

 

                    ทั้งนี้ ให้จัดส่งแบบสำรวจไปยัง กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ irem.research@ddc.mail.go.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกุลธิดา สุขมาก โทร. 0 2590 3149
       
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,068